Algemene Voorwaarden

 1. U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling deze te retourneren zonder opgave van redenen.
 2. Het product dient in oorspronkelijke staat te zijn en de retourskosten zijn voor de consument.

 

Kva-Trading (hierna te noemen KVA) KvK nr. 59092920

 1. KVA werkt als zelfstandig handelsagent (ex. art. 7:428 e.v. BW) voor KVA Trading. Adviezen en inlichtingen van KVA aan de afnemer over het gebruik en de toepassing van producten van KVA Trading geschieden naar beste weten echter onder uitsluiting van alle aansprakelijkheid.
 2. KVA geeft de order van de afnemer door aan KVA Trading. KVA Trading bevestigt de acceptatie van de order schriftelijk aan de afnemer. KVA Trading is te allen tijde gerechtigd op welke grond dan ook de order van haar producten van een door KVA aangebrachte afnemer te weigeren. Bij weigering van de order door KVA Trading is afnemer niet gerechtigd nakoming van de order en/of schadevergoeding te eisen van KVA.
 3. De algemene voorwaarden van KVA Trading zijn integraal van toepassing op de relatie tussen KVA en de afnemer waaronder in elk geval zijn begrepen de adviezen en de inlichtingen over het gebruik en de toepassing van alle producten en/of alle aanbiedingen en/of (geaccepteerde) opdrachten en/of nadere opdrachten.
 4. De toepasselijkheid van de algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Ingeval van een geschil zijn partijen verplicht eerst onderling een oplossing te zoeken naar redelijkheid en billijkheid.
 6. De aansprakelijkheid van KVA (voor al haar diensten) is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de aansprakelijkheid zoals vermeld in de algemene voorwaarden van KVA Trading, en bij opzet of grove schuld tot maximaal het bedrag dat is gemoeid met de betreffende order dan wel het bedrag dat door haar bedrijfs-en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval wordt gedekt. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of gevolgschade bij afnemer door welke oorzaak ook is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling worden geformuleerd, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 8. Alle geschillen voortvloeiend uit de relatie tussen KVA en de afnemer worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem tenzij partijen in overleg kiezen voor arbitrage.
 9. Op de relatie tussen KVA en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.